Viete počítať spamäti?

. správny príklad za
 
Základné operácie

Rovnica